Образование

Результаты деятельности

Всего: 17 статей, 1 тезисы доклада, 5 книг, 1 диссертация, 3 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 14, Scopus: 23

Просмотреть публикации »

Соавторы: Керимов П.А., Матинян Н.В., Казанцев А.П., Рубанский М.А., Кононец П.В., Стилиди И.С., Поляков В.Г., Трякин А.А., Феденко А.А., Nechushkina V.M., Бесова Н.С., Калинин А.Е., М Н.М., М О., Малихова О.А., Нечушкин М.И., Федянин М.Ю., ХОМЯКОВ В.М., нечушкина и.с., Marusich E., Saltanov A., Trusilova E.V., Zaev D., _ A._., Болотина Л.В., Долгушин Б.И., Комаров И.Г., Купчан Д.З., Манзюк Л.В., Маркова С.А., Немировченко В.С., Неред С.Н., Орел Н.Ф., Перевозчикова Н.М., Петриченко А.М., Петухова И.Н., Пикин О.В., Поддубная И.В., Покатаев И.А., Расулов А.О., Рубанская М.В., Рыбакова Д.В., Снеговой А.В., Стенькина М.В., Тумян Г.С., Тюляндин С.А., Харкевич Г.Ю., Хохлов С.В., Boyko A.N., Bulanov N., Figurin K., Kaprin A.D., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Lazarev P., Lvov A.N., M T.M., Maev I.V., Maschan A., Nosov D.A., Plokhova E.V., Poddubnaya I.V., Polotsky B., Popa, Potekaev N., Safarova A., Troitskiy A.A., Vasiliev O.S., Абу-Хайдар О.Б., Авакян Г.Н., Аверков О.В., Алексеева Т.Р., Алиев М.Д., Анаев Э.Х., Аришева О.С., Артамонова Е.В., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Бабичева О.Ф., Багирова Н.С., Белобородов В.Б., Блинов Д.А., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Богуш Г.И., Богуш Т.А., Болотина Л.В., Болотина Л.В., Бородин Д.С., Бутенко А.Н., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Варлан Г.В., Виллевальде С.В., Владимирова Л.Ю., Волобуев А.В., Волченко Н.Н., ГЕВОРКЯН Т.Г., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Гамаюнов С.В., Григорьева О.А., Григорьевская З.В., Громова О.А., Гусев Е.И., Давыдов М.И., Дичива Д.Т., Дмитриева Н.В., Дундуа Д.П., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жуков Н.В., Жуманиёзов Х.И., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., Зыкова А.С., ИВАНОВ С.А., Игнатова Е.О., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Кадагидзе З.Г., Калинина Н.И., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Капкова О.А., Караулова Ю.Л., Карахан В.Б., Карачун А.М., Карачун М.Л., Кармазаной Г.Г., Карпов В.К., Кассиль В.Л., Катунина Е.А., Киякбаев Г.К., Клементьева А.Г., Кобалава Ж.Д., Козлов Н.А., Коломейцев А.В., Коломейцев О.А., Кострыгин А.К., Котельников А.Г., Кропотов М.А., Кузнецов В.В., Кукушкин А.В., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Ларионова В.Б., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Мамичев И., Мацкеплишвили С.Т., Медведева Б.М., Миненко С.В., Михайлова С.Н., Миченко А.В., Моисеев А.С., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Мохов А.А., НИКИФОРОВ А.С., Насхлеташвили Д.Р., Недолужко И.Ю., Нечушкина В.М., Низов А.Н., Никулин А.А., Новиков П.И., Нуммаев Б.Г., Османов Д.Ш., Оспанов Е.К., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павликова Е.П., Павлова З.Ш., Панкратенко О.А., Парфенчикова Е.В., Парфёнова Е.В., Пасечников В.Д., Петрухин А.С., Пирогов С.С., Плисюк А.Г., Попа А.В., Попов М.И., Потекаев Н.Н., Проценко С.А., Птушкин В.В., Рамеев В.В., Романов И.С., Рыбакова Д.В., Рябчиков Д.А., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Санадзе А.Г., Сардалова С.А., Севкунов Д.С., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Соловьева А.Е., Солодинина Е.Н., Стожков Ю.И., Стражеско И.Д., Сулейманов Э.А., Сусулева Н.А., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Темный А.С., Тер-Ованесов М.Д., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тюрин И.Е., Ушакова Т.Л., ФЕСЕНКО О.В., Фалалеева Н.А., ХАСАНОВА Э.Р., Хомерики С.Г., Царева Н.А., Цветков Д.С., Цинцадзе А.А., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Шаварова Е.К., Шестакова М.В., Шильникова И.В., Ширин А.Д., Шишин К.В., Шишков Р.В., Эмбутниекс Ю.В., бойченко е.р., пименов Р.Р.