Образование

Результаты деятельности

Всего: 10 статей, 2 тезисов докладов, 2 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 269, Scopus: 312

Просмотреть публикации »

Соавторы: Морозова А.Д., Kochanov A., Синеговская Т.С., Sinegovskaya T.S., Belolaptikov I.A., Danilchenko I.A., Domogatskii G.V., Fialkovskii S.V., Klabukov A., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Milenin M.B., Panfilov A.I., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Осипова Э.А., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Borisovets B.A., Budnev N.M., Chensky A., DOBRYNIN V., Djilkibaev J.A., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Gaponenko O.N., Garus A.A., Golikov A.V. Gress T. Gushtan M.N. Heller S.R. Heukenkamp H. Kabikov V.B. Karle A. Klimov A.I. Klimushin S. Konischev K. Krabi J. Lanin O.Y. Lopin A.L. Mikolajski T. Moiseiko N.I. Nemchenko M.N. Ogievetsky N.V. Padusenko A.N. Pan’kov G.L. Pliskovskii E.N. Pocheikin K.A. Pokolev P.A. Rjabov E.V. Rubtsov P. Rubzov V.Y. Rzhestshitski A.V. Semenei Y.A. Shaibonov B.A. Sokalski I.A. Spiering C. Streicher O. Sumanov A.A. Tanko L. Tarashanski B.A. Tarashchanskii B.A. Thon T. Vishnevskii R. Wiebusch C. Wischnewski R. Zagorodnikov A.V. Zhukov V.A. Zurbanov V.L. Гапоненко А.Ю. Гресь О.А. Миргазов Р.Р. Парфенов К.В. Полещук В.А. Попова Е.Г. Просин В.В. Широков А.В.