IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYAжурнал

Индексирование: нет
Период активности журнала: не указан

Статьи, опубликованные в журнале