Field investigation and laboratory analyses; Baydaratskaya bay 2017отчет