Synchrotron Radiation Theory and Its Development. In Memory of I. M. Ternov. / Ed. by V. A. Bordovitsynкнига