Исландские саги / Пер. прозаич. текста с древнеисл., общ. ред и коммент. А. В. Циммерлинга; стихи в пер. А. В. Циммерлинга и С. Ю. Агишева / Под ред. С. Ю. Агишева, А. В. Бусыгина, В. В. Рыбакова. Т. 2. М., 2004 (Studia Philologica)книга