Практикум по физико-химическим методам анализа под ред. Петрухина О.Мкнига