Kristallochimija i svojstva dvojnych molibdatov i vol’framatov, [Crystal Chemistry and Properties of Double Molybdates and Tungstates]книга