Рецензия на кн.: Dvorak J. Zajisteni prav v obcanskopravnich vztazich. - Praha: Univerzita Karlova, 1984. - 83 sстатья