СИНТЕЗ И СВОЙСТВА (1,10-ФЕНАНТРОЛИН)-ТРИ(БЕНЗОИЛФЕНИЛАЦЕТОНАТА) ЕВРОПИЯ (III)статья