Minerageny of Urals based on geodynamic reconstructionsтезисы доклада