Синтез и люминесценция люминофора на основе (Сa,Sr)S:Eu,Sm,Ceтезисы доклада