On the Origin of a Low Intensity Microwave Irradiation Effect on Tobacco Mosaic Virus Activity.V.I. Kovalev, S.M. Pershin, M.V. Arkhipenko, A.N. Fedorov, O.V. Karpova, V.B. Oshurko.Frontiers in Optics / Laser Science © OSA 2019тезисы доклада