Πολέμης Ἰ., Μίνεβα Ἐ. Βυζαντινὰ ὑμνογραφικὰ καὶ ἁγιολογικὰ κείμενα. Ἐκδόσεις Κανάκη. Ἀθήνα, 2016. 692 σстатья Рецензия

Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 21 мая 2019 г.

Работа с статьей


[1] Афиногенов Д. Е. Πολέμης Ἰ., Μίνεβα Ἐ. Βυζαντινὰ ὑμνογραφικὰ καὶ ἁγιολογικὰ κείμενα. Ἐκδόσεις Κανάκη. Ἀθήνα, 2016. 692 σ // Scrinium. — 2018. — no. 14. — P. 531–533.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть