Obsevation of Leggett’s plasma resonanses in Mg1-XAlXB2тезисы доклада