Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 45 статей, 1 тезисы доклада, 30 книг, 8 НИР, 7 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 16, Scopus: 19

Просмотреть публикации »

Соавторы: Калмыкова Н.М., Чудиновских О.С., Хараева О.А., Елизаров В.В., Калабихина И.Е., Мкртчян Н.В., Николаева У.Г., Данилова И.А., Ионцев В.А., Сидоренко В.Н., Ананьева Г.Е., Архангельский В.Н., Магомедова А.Г., Саградов А.А., Эченикэ В.Х., Игонин А.И., Колосова Р.П., Степанова А.В., Тикунов В.С., Тюрюканова Е.В., Абанкина Т.В., Акиндинова Н.В., Алешковский И.А., Бобылев С.Н., Горчакова И.А., Денисенко Г.М., Донец Е.В., Егоров Е.В., Зверева Н.В., Иванова Л.Ю., Ионцев В.А., Капелюшников Р.И., Карловская С.Б., Колесов В.П., Косарецкий С.Г., Кузьминов Я.И., Куренной В.А., Лукаш Е.Н., Недолужко Л., Овчарова Л.Н., Покровский Н.Е., Рощин С.Ю., Судоплатов А.П., Телешова И.Г., Трейвиш А.И., Фрумин И.Д., Чернина Е.М., Якобсон С.Г., Chetvernina T., Duthé G., Kvasha E.A., Meslé F., Абанкина И.В., Абдулгалимов А.М., Авалиани С.Л., Агамирзян И.Р., Адамский А.И., Айвазян С.А., Алешина А.В., Андреев Е.М., Андрущак Г.В., Андрюшечкина И.Н., Антипина О.Н., Антонов А.И., Антохонова И.В., Арженовский С.В., Астафьева Е.В., Байдина О.С., Бакуменко Л.П., Балаш В.А., Балаш О.С., Баргуев С.Г., Баркалов Н.Б., Белова Е.В., Белова Л.Г., Билан Ю.А., Бирюкова С.С., Бобков В.Н., Богомолова А.В., Бойченко А.В., Болотов В.А., Борискин Д.А., Боярский С.Г., Будажанаева Д.Ц., Булычѐва С.В., Бушманова М.В., Бысик Н.В., Бычкова С.Г., Валентей С.Д., Василюк Т.Н., Вереникин А.О., Вихорева О.М., Вишневский А.Г., Волгин Н.А., Волков А., Вурос А.Д., Вьюгин О.В., Габелко М.В., Герасименко В.В., Герасимова И.А., Гийо М., Гимпельсон В.Е., Глухова М.Н., Городникова Н.В., Гохберг Л.М., Грачева Г.А., Грачева М.В., Гридасов Г.Н., Гриневич В.В., Гриффин У.Л., Гурвич Е., Данилов Ю.А., Дарда Е.С., Дерзкова Н.П., Деркачев П.В., Джанаева Н.Г., Дзигоева Е.С., Дмитриев А.Л., Дробышевский С.М., Дубинина И.В., Дуброва Т.А., Дудырев Ф.Ф., Думнов А.Д., Дунаев С.А., Духанина Л.Н., Евдаков В.А., Елаховский В.С., Елисеева И.И., Есенин М.А., Ефимова М.Р., Жданчиков П.А., Жильцов Е.Н., Жихорева Г.А., Забатурина И.Ю., Заварина Е.С., Зайончковская Ж.А., Засимова Л.С., Захарова О.Д., Звездина Н.В., Зеленов С.Б., Зинченко А.П., Зубаревич Н.В., Зубенко В.А., Иванов Ю.Н., Ивашенкова М.В., Ильин М.С., Исаев Н.И., Кадомцева С.В., Какорина Е.П., Камалова Р., Капица Л.М., Капустин А.К., Карамышева А.В., Карапетов А.Г., Карасева Л.А., Карасѐва Л.А., Карельская С.Н., Карманов М.В., Карпеев Э.П., Касаткина Е.А., Каспржак А.Г., Кевеш М.А., Кильяченкова Е.В., Кириллов П.Л., Киселев С.В., Клименко А., Ковалева Т.М., Коваленко Е.А., Козельцев М.Л., Козырева П.М., Кокина Е.П., Колосницына М.Г., Кондрашов Н.В., Константинов А.Е., Конычева В.А., Копнова Е.Д., Коротков П.А., Корягина О.Г., Косарева Н.Б., Кострикин И.А., Котлобовский И.Б., Кочарян А.В., Кремер Н.Ш., Кривоненкова Е.Н., Кудряшова Е.Н., Кузнецов Д.В., Кузнецов Е.Б., Кузнецова И.А., Кузовлев О.П., Кулаков М.В., Кульков В.М., Куштанина Е.В., Ланская Е., Леденева Л.И., Линденбратен А.Л., Лугачев М.И., Луппов А.Б., Львова Д.А., Любенцова Т.В., Ляменков А.К., Мазурова Е.К., Максимова Т.М., Малахова Т.А., Мамий И.П., Марков А.Р., Мартанус О.Р., Мархонько В.М., Маршев В.И., Матыцина Н.А., Матюхина И.Н., Мау В.А., Махрова А.Г., Метѐлкин П.В., Миклашевская Н.А., Миронкина Ю.Н., Мокринский М.Г., Молчанов И.Н., Мохова Г.В., Мукомель В.И., Мхитарян В.С., Назаров В.С., Нефедова Т.Г., Нечаева Е.Г., Ниворожкина Л.И., Никитушкина И.В., Никифоров А.А., Новиков В.В., Образцова О.И., Орловский Ю.П., Осьмова М.Н., Пак Е.Н., Пенкина С.В., Пилипенко З.А., Плеханов В.Б., Плюснин Ю.М., Поварницын Б.И., Полиди Т.Д., Пономаренко А.Н., Пороховский А.А., Прокопов Ф.Т., Прокунина Е.В., Путко Б.А., Радаев В.В., Разумов А.А., Разумова Т.О., Ревич Б.М., Рогов К.Ю., Родионова Л.А., Ромашкин Р.А., Росовецкая Л.А., Рудник П.Б., Рудская Д., Рудь В.А., Рыбаковский Л.Л., Савченко И.В., Савюк Л.К., Самофеева Т.А., Сарычева Т.В., Саяпова А.Р., Селина Г.Н., Сергеев С.М., Симакина Г.Н., Симачев Ю., Синельников-Мурылев С.Г., Синявская О.В., Сиротин В.П., Сиротко М.Л., Сквирская Г.П., Скрипкин К.Г., Слепенкова Е.М., Смирнова Е.Е., Соколов Я.В., Соседова Л.В., Стукал Д.К., Талызина Е.В., Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М., Торгашева Л., Третьякова Г.Н., Трошин Л.И., Трошина Л.Н., Туманова Е.А., Фаминский И.П., Федюкин И.И., Филатов И.В., Фридлянова С.Ю., Хакимова Е.Н., Халевинский И.В., Харькова Т.Л., Ходжаев А.Ш., Цитовцев В.Э., Чеканский А.Н., Черемных Ю.Н., Чибриков Г.Г., Чистопольская Е.В., Шагас Н.Л., Шакин В.В., Шаститко А.Е., Шаталина О.С., Шевский В.И., Шевченко В.С., Шилова Е.В., Шишов В.Ф., Юдаева К.В., ЯСИН Е., Якимова И.А., авдокушин е.ф., дорошенко, др Отв ред Ю А Поляков Х.О.