Ќа главную страницу

 

ѕравославна€ энциклопеди€. “. 18. ћ., 2008. —. 625Ц627.

 

© ј. √. ƒунаев; ѕравославна€ энциклопеди€. Ћюба€ перепечатка без письменного разрешени€ владельцев авторских прав запрещена.

 

<625b> É–ћ»… ‘»ЋÓ—ќ‘ [греч. ρμείας φιλσοφος], греч. апологет, автор небольшого соч. Ђќсме€ние €зыческих (букввнешних) философовї (Διασυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων; Irrisio gentilium philosophorum). ќб авторе и о его жизни ничего не известно, датировка сочинени€ колеблетс€ от II (что наиболее веро€тно) до VI в. ќтнесение Ђќсме€ни€...ї к числу апологетических произведений €вл€етс€ данью традиции, поскольку оно принадлежит скорее к жанру сатиры.

–укописи и издани€. ѕервое издание Ђќсме€ни€...ї (с лат. переводом) было осуществлено –. «айлером (Basel, 1553) на основе единственной <625c> рукописи, и оно переиздавалось вплоть до 1700 г., когда ¬. ¬орт учел еще 1 манускрипт. ¬ Ђѕатрологииї ∆. ѕ. ћин€ воспроизведено венецианское издание 1747 г. (с дополнени€ми ». Ќольте), в свою очередь опиравшеес€ на издание ѕ. ћарана (P., 1742), в к-ром были учтены 4 рукописи. «атем последовал р€д публикаций, в частности в собрании ».  . ќтто (Jena, 1872; использовано 8 рукописей, хот€ ученый был знаком еще с 4), и основывающеес€ на издании ќтто (но с указанием в аппарате лишь 4 рукописей) издание √. ј. ƒильса (B., 1879). Ќесмотр€ на то что еще в 1906 г. –.  нопф коллировал разночтени€ древнейшей патмосской рукописи (Patm. 202, XI или XII в.; все прочие Ч не ранее XV или XVI в.), на к-рую обратил внимание ј. фон √арнак в 1893 г. благодар€ каталогу ». —акеллиона, вышедшему в 1890 г., впервые этот манускрипт использован лишь в издании –. ’ансона (Hanson. 1993), лучшем на сегодн€шний день и учитывающем все известные 16 рукописей.

¬ рус. переводе прот. ѕетра ѕреображенского деление сочинени€ на 10 глав воспроизводит разбивку ћарана, тогда как в совр. издани€х прин€то деление на 19 глав (таблицу соответствий см. в: —ƒ’ј. —. 202а).

—одержание. ѕосле краткого вступлени€ (гл. 1), где ≈. ‘. цитирует слова ап. ѕавла о том, что мудрость мира сего есть глупость в очах Ѕожиих (1  ор 3. 19), и св€зывает возникновение €зыческой философии с падением ангелов, перечисл€ютс€ не совпадающие друг с другом мнени€ разных философов и школ о составе души (гл. 2), ее свойствах и происхождении (главы 3Ц4), вплоть до Ёмпедокла. «атем, переход€ к учению о богах и мире (гл. 5), ≈. ‘. излагает философские мнени€ о началах (элементах) природы (главы 6Ц18), а именно учени€ јнаксагора и ѕарменида (гл. 6), јнаксимена (гл. 7), Ёмпедокла (гл. 8), ѕротагора (гл. 9), ‘алеса (гл. 10), јрхела€, ѕлатона и јристотел€ (гл. 11), ‘ерекида и Ћевкиппа (гл. 12), ƒемокрита (гл. 13), Ёпикура (гл. 14),  арнеада и  литомаха (гл. 15), ѕифагора (главы 16Ц17; здесь автор выказывает основательное знакомство с пифагорейскими теори€ми). Ётот подробный перечень ранних греч. философов (в к-ром опущены только киники, учение к-рых, впрочем, не составл€ло единой системы) заканчиваетс€ <626a> осме€нием мнени€ Ёпикура о множественности миров (гл. 18). ¬ заключении (гл. 19) ≈. ‘. делает вывод о внутренней противоречивости и несосто€тельности €зыческой философии.

јвтор. ѕоскольку в надписании рукописей к.-л. уточнени€ имени ≈рмий, кроме эпитета Ђфилософї, отсутствуют, делались многократные попытки идентифицировать автора Ђќсме€ни€...ї с 6 персонажами (включа€ даже √ермеса “рисмегиста), в т. ч. с историком ≈рмием —озоменом. ѕоследнее отождествление было предложено еще ». ¬ольфом в 1580 г., затем повторено неск. исследовател€ми XVIIЦXVIII вв., в наст. врем€ Ч  . Ѕонисом (Μπόνης. 1986), хот€ все аргументы этого ученого либо ошибочны, либо бездоказательны, либо не имеют никакого отношени€ к Ђќсме€нию...ї. ѕоскольку позднеантична€ и средневек. лит-ра хранит молчание об авторе сочинени€, попытки подобных отождествлений следует признать бесперспективными и не имеющими серьезных оснований.

ќсобую проблему составл€ет использование автором доксографической традиции (тексты к-рой занимают от 20 до 30% объема всего сочинени€), т. е. собраний текстов и свидетельств об учени€х античных философов, а вслед. этого и наличие лит. и букв. параллелей Ђќсме€ни€...ї с произведени€ми др. авторов, черпавших из тех же источников, прежде всего с Ђ”вещанием к €зычникамї (приписываетс€ мч. »устину ‘илософу), а также с произведени€ми Ќемеси€ Ёмесского, ‘еодорита, еп.  ирского, Ёне€ √азского, ћаксима “ирского. ќтмечались и параллели с “атианом (Tat. Contr. Graec. 25) и нек-рыми диалогами Ћукиана —амосатского. “щательный анализ, проведенный неск. учеными на семинаре ’ансона и изложенный в SC. 388 (Hanson. 1993. P. 15Ц17, 25Ц37), позвол€ет сделать вывод, что нет серьезных оснований считать ≈. ‘. завис€щим от кого-либо из указанных древних авторов, а лит. параллели объ€сн€ютс€ самосто€тельным использованием ими доксографической традиции (веро€тно, впрочем, использование автором Ђ”вещани€ к €зычникамї сочинени€ ≈. ‘.). ≈. ‘. мог читать непосредственно сочинени€ ѕлатона и јристотел€, хот€ доказать это невозможно; сведени€ о др. фило<626b>софских учени€х он черпал из древнейшей доксографии, возможно, даже из не сохранившихс€ до наст. времени сочинений.

Ќебольшой объем сочинени€ (ок. 1900 слов в 100 предложени€х) не позвол€ет сделать окончательные выводы о лит. мастерстве ≈. ‘., однако подробный анализ €зыка (Kindstrand. 1980; Hanson. 1993. P. 49Ц63), равно как и возможное непосредственное знание автором нек-рых философских первоисточников, помимо доксографических материалов, говорит о том, что автор получил хорошее образование (так, он использует не менее 8 риторических приемов, р€д редких слов, 4 из к-рых встречаютс€ только у него).

ѕоскольку в произведении отсутствуют €рко выраженные черты христ. вероучени€, высказывалось мнение (Kindstrand. 1980. P. 353), будто сочинение написано €зыческим автором, а предисловие €вл€етс€ интерпол€цией. ќднако важное наблюдение о наличии в гл. 17 весьма близкого, но недословного парафраза »с 40. 12 (по LXX) (Hanson. 1993. P. 21Ц22) свидетельствует о том, что автор Ђќсме€ни€...ї был хорошо знаком с ѕисанием, к-рое он цитировал по пам€ти; это говорит в пользу целостности произведени€ и его христ. истоков.  роме того, апологеты раннехристианские в полемике с €зычниками не ставили целью изложение и Ђразглашениеї христ. учени€, к-рое во многом считалось принадлежащим к области disciplina arcani.

ƒатировка. — нач. XX в. признаетс€, что Ђќсме€ние...ї написано приблизительно в 180Ц220 гг. (или ок. 200) (подробно о датировке см.: Waszink. 1988. S. 810Ц815; Hanson. 1993. P. 66Ц67). јргументами служат детали общего историко-лит. и философско-богословского контекста, в частности: именование автора Ђфилософомї; параллели Ђќсме€ни€...ї с ранней апологетической лит-рой (напр., c “атианом или сопоставление гл. 17 с Theoph. Antioch. Ad Autol. III 7 Ч см.: Thom. 1989); использование в качестве основного полемического приема указани€ на противоречивость мнений философов, что было бы вр€д ли возможно после широкого распространени€ сочинени€ ÷ельса против христиан, где примен€лс€ аналогичный метод (см.: Vermander. 1972. P. 29Ц32); веро€тные вли€ни€ јэци€ и Ћукиана; <626c> поиски ≈. ‘. в главах 1 и 7 истоков философии в Ђотступничестве ангеловї в контексте Ѕыт 6. 1Ц4, с чем полемизирует в 90-х гг. II в.Ч 10-х гг. III в.  лимент јлександрийский (см.: Bauckham. 1985; Hanson. 1993. P. 123Ц128); игнорирование ≈. ‘. среднего платонизма и неоплатонизма; и др.

»зд.: CPGS, N 1113; PG. 6. Col. 1169Ц1180; Otto J. C. T. Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi. Ienae, 1872. Vol. 9. P. 2Ц31; Diels H. Doxographi graeci. Berolini, 1879, 19292, 1976r. S. 649Ц656; Di Pauli von Treuheim A. HermiasТ des Philosophen Verspottung der nichtchristlichen Philosophen // Frühchristliche Apologeten u. Märtyrerakten. Kempten; Münch., 1913. Bd. 2. (BKV; 14); Ermias il filosofo. Lo scherno dei filosofi gentili / A cura di E. A. Rizzo. Siena, 1929. (I classici cristiani; 9); Hermias. Satire des philosophes païens / Ed. R. P. C. Hanson et al. P., 1993. P. 96Ц121. (SC; 388) (рец.: Winden J. C. M., van // VChr. 1993. Vol. 47. N 4. P. 401Ц403 [высказано 2 ценных замечани€ относительно чтений и конъектур в гл. 2Ц3]; Hombert P.-M. // REB. 1994. Vol. 52. P. 316Ц317; Bertrand D. A. // RHPhR. 1995. Vol. 75. N 3. P. 345); –ус. пер.: Ќасмешка над €зыческими философами / ѕер.: прот. ».  расовский // Ќовые ежемес€чные соч. —ѕб., 1791. „. 55. —. 82Ц96: ќсме€ние €зыческих философов / ѕер.: прот. ѕ. ј. ѕреображенский, доп.: ј. √. ƒунаев // —ƒ’ј. —. 196Ц202; фрагменты: ‘–√‘. —. 87, 119, 131, 422, 537; ƒревнегреческие атомисты / ѕер.: ј. ќ. ћаковельский. Ѕаку, 1940. . 204, 228.

Ћит.: Di Pauli von Treuheim A. Die Irrisio des Hermias. Padeborn, 1907; idem. Die Irrisio des Hermias // ThQ. 1908. Bd. 90. S. 523Ц531; Bukowski A. La réincarnation selon les Pиres de lТEglise // Gregorianum. R., 1928. Vol. 9. P. 83; Hitchcock F. R. M. A Skit on Greek Philosophy: By One Hermias Probably of the Reign of Julian, A. D. 362Ц363 // Theology. 1936. Vol. 32. P. 98Ц106; Alfonsi L. Note ad Ermia filosofo // Aegyptus. Mil., 1945. Vol. 25. P. 60Ц62; idem. LТuomo di Protagora in Hermia // RSF. 1946. Vol. 1. P. 320Ц321; idem. Ermia filosofo. Brescia, 1947; idem. Protagora Ђadulatoreї // ASNSP. 1947. Vol. 16. P. 193Ц194; idem. Una parodia del Teeteto nello ЂSchernoї di Ermia // VChr. 1951. Vol. 5. N 1. P. 80Ц83; idem. Aristotele in Ermia (І 11) // Aevum. Mil., 1958. Vol. 32. P. 380Ц385; idem. Nota ad Ermia // Ibid. 1964. Vol. 38. P. 381; idem. Due nota ad Ermia // RSLR. 1968. Vol. 4. P. 470Ц472; idem. Varia graeco-latina // Vichiana. N. S. Napoli, 1976. Vol. 5. P. 290Ц293; Barbeille G. Hermias, philosophe chrétien // DTC. 1947. T. 6. Col. 2303Ц2306; Corneanu N., mitr. Contribuţia unui scriitor vechi creştin la înţelegerea sistemului filozofic al lui Protagora // Mitropolia Ardealului. Sibiu, 1960. Vol. 5. N 7/8. P. 560Ц562; Vermander J.-M. La parution de lТouvrage de Celse et la datation de quelques apologies // REA. 1972. Vol. 18. P. 27Ц42; Kindstrand J. F. The Date and Character of HermiasТ ЂIrrisioї // VChr. 1980. Vol. 34. N 4. P. 341Ц357; Bauckham R. The Fall of the Angels as the Source of Philosophy in Hermias and Clement of Alexandria // Ibid. 1985. Vol. 39. N 4. P. 313Ц330; Μπόνης K. G.Ἑρμείου φιλοσφου: ЂΔιασυρμς τν ζω φιλοσφωνї ργον το στορικο Σωζομνου(;) // ταιρεία Κυπριακν Σπουδν. Πρακτικὰ τοῦ δευτέρου διεθνοῦς Κυπριολογικοῦ συνεδρίου (Λευκωσία, 20Ц25 πριλίου 1982). Τ. Β´. Μεσαιωνικὸν τμῆμα / κδ. ὑπὸ Θ. Παπαδοπούλλου καὶ Β. γγλεζάκη. Λευκωσία, 1986. Σ. 375Ц377; Waszink J. H. Hermias // RAC. 1988. <627a> Bd. 14. Sp. 808Ц815; Thom J. C. The Journey Up and Down: Pythagoras in Two Greek Apologists // Church History. [Chicago e. a.], 1989. Vol. 58. N 3. P. 299Ц308; Hanson R. P. C. et al. Introd., notes, appendices et index // Hermias. Satire des philosophes païens. P., 1993. P. 7Ц94, 123Ц148. (SC; 388); Maritano M. Ermia e la metempsicosi (Irrisio, 3Ц5) // Super fundamentum Apostolorum: Studi in onore di S. Em. il Cardinale A. M. Javierre Ortas / Ed. A. Amato, G. Maffei. R., 1997. P. 181Ц204. (Biblioteca di scienze religiose; 125); —агарда Ќ. ». Ћекции по патрологии, IЦIV вв. / –ед.: диак. ј. √лущенко, ј. √. ƒунаев. ћ., 2004. —. 338Ц342.

ј. √. ƒунаев