Морфология и динамика термоабразионных берегов Карского морядиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Отзыв на автореферат Otzyiv_Baldinoj_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 281,3 КБ 11 мая 2022
2. Отзыв на автореферат Otzyiv_Pineginoj_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 755,4 КБ 11 мая 2022
3. Отзыв на автореферат Otzyiv_Tumskogo_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 1,9 МБ 4 мая 2022
4. Отзыв на автореферат Otzyiv_Isaeva_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 1007,5 КБ 4 мая 2022
5. Отзыв на автореферат Otzyiv_Streletskoj_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 684,1 КБ 4 мая 2022
6. Отзыв на автореферат Otzyiv_Vasileva_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 1,6 МБ 4 мая 2022
7. Заключение диссертационного совета по диссертации Zaklyucheniya_Soveta_Novikova.pdf 119,2 КБ 23 мая 2022
8. Отзыв на автореферат Otzyiv_Afanaseva_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 3,5 МБ 11 мая 2022
9. Отзыв на автореферат Otzyiv_Berdnikova_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 971,9 КБ 11 мая 2022
10. Отзыв на автореферат Otzyiv_Sergeeva_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 1,6 МБ 11 мая 2022
11. Отзыв официального оппонента Otzyiv_ofitsialnogo_opponenta_Bolshiyanova_na_diss._Novikov… 4,8 МБ 12 мая 2022
12. Заключение диссертационного совета по диссертации Заключение совета (ред) Zaklyucheniya_Soveta_Novikova_red.pdf 141,3 КБ 30 июня 2022
13. Отзыв официального оппонента Otzyiv_ofitsialnogo_opponenta_Dvornikova_na_diss._Novikovoj… 1,3 МБ 13 мая 2022
14. Автореферат Автореферат 2022 Novikova_avtoreferat.pdf 1,3 МБ 8 апреля 2022
15. Полный текст диссертации Диссертация 2022 Novikova_dissertatsiya_04G9G8H.pdf 12,2 МБ 8 апреля 2022
16. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите Novikova_protokol_po_priemu_k_zaschite.pdf 68,0 КБ 8 апреля 2022
17. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации Svedeniya_ob_ofitsialnyih_opponentah_Novikova.pdf 197,1 КБ 8 апреля 2022
18. Сведения о научном руководителе Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele_Novikova.pdf 143,6 КБ 8 апреля 2022
19. Отзыв научного руководителя/консультанта Novikova_Otzyiv_rukovoditelya.pdf 1,6 МБ 8 апреля 2022
20. Отзыв официального оппонента Otzyiv_ofitsialnogo_opponenta_Lejbman_na_diss._Novikovoj.pdf 2,9 МБ 11 мая 2022
21. Отзыв на автореферат Otzyiv_Buzina_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 1,8 МБ 4 мая 2022
22. Отзыв на автореферат Otzyiv_Brovko_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 992,0 КБ 13 мая 2022
23. Отзыв на автореферат Otzyiv_Ryibalko_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 3,5 МБ 17 мая 2022
24. Отзыв на автореферат Otzyiv_Shtremel_na_avtoreferat_Novikovoj.pdf 1,2 МБ 17 мая 2022