Овченкова Юлия Амирановна, преподаватель курса общая физикапреподавание учебного курса