Влияние калия на процесс приготовления Fe/сибунит катализаторов синтеза Фишера-Тропша доклад на конференции