Perron type integral on zero-dimensional group and application to Fourier analysis доклад на конференции