N-концевой фрагмент ноцицептина : влияние на поведение таракана Periplaneta americana при изменении освещенностидоклад на конференции