Архетип матери: образ черного озера (герменевтика фрагмента «VISIONS» К.Г. Юнга) доклад на конференции