Влияние калия на процесс активации Fe/сибунит катализаторов синтеза Фишера-Тропша доклад на конференции