Ultrafast magnetophotonics and magnetoplasmonicsдоклад на конференции