Влияние сольватации на структуру ацетилацетоната марганца(III)доклад на конференции