Изменения в образе жизни интеллигента в условиях трансформации морали (на материале романа В. С. Маканина "Асан")доклад на конференции