ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ CLAVATA3/ESR-RELATED (CLE) ПЕПТИДОВ НА РОСТ ПЕРВИЧНОГО КОРНЯ ARABIDOPSISдоклад на конференции