On Behavior of Stochastic Synchronization Modelsдоклад на конференции