Big data in Russian agricultural cyberneticsдоклад на конференции