Широков А.М. в программном комитете конференции Nuclear Theory in the Supercomputing Era 2013 (Ames, IA, USA, 2013)членство в программном комитете конференции