IV EuCheMS European confrenece on inorganic chemistryКонференцияДоклады: