XXVIII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Zakopane, Poland. КонференцияДоклады: