XXV IUPAC Symposium on PhotochemistryКонференцияДоклады: