XXIV International Conference on Photochemistry ICP2009КонференцияДоклады: