Slovensko a Chorvatsko, historicke paralely (do roku 1780), Братислава, 20-24 июняконференцияДоклады: