Kinki-Divio symposium (Chemical Society of Kansai, Japan)Семинар (workshop)Доклады: