XXV International Conference on PhotochemistryКонференцияДоклады: