Trzydziesta ogolnopolska konferencja zastosowan matematyki. Zakopane- Koscielisko, 18-25.IX.2001КонференцияДоклады: