Trzydziesta druga ogolnopolska konferencja zastosowan matematyki. Zakopane-Koscielisko, 16-23.IX. 2003КонференцияДоклады: