4 Olulnopolska Konferencja Zastosowan MatematykiКонференцияДоклады: