Fechner Day 2016 - Proceedings of the 32-nd Annual Meeting of the International Society for Psychophysics / I. Skotnikova, O. Korolkova, I. Blinnikova, V. Doubrovski, V. Shendyapin, N. Volkova (Eds.)сборник

Статьи, опубликованные в сборнике