Wind Accretion - Observations Vs Theoryдоклад на конференции